EIROPAS UZTURĒŠANĀS ATĻAUJA

250 000 EUR

Latvijas Republika ir Eiropas Savienības dalībvalsts un Šengenas Līguma dalībvalsts. Uzturēšanās atļauja Latvijā paredz jebkuras Šengenas zonas valsts bezvīzas apmeklējumu.

 

Termiņuzturēšanās atļauja uz piecu gadu laiku paredz uzturēšanos Latvijas teritorijā bez minimālā un maksimālā perioda ierobežojuma (no 1 līdz 365 dienām gadā), kā arī uzturēšanos Šengenas Līguma dalībvalstīs uz laiku ne ilgāk par 90 dienām 6 mēnešu laikā. Spēkā esošā imigrācijas likumdošana Latvijā paredz termiņuzturēšanās atļauju ikgadēju apstiprinājumu, lai kontrolētu atbilstību ārzemnieku veikto investīciju nosacījumiem, pamatojoties uz kuriem tika saņemta attiecīgā uzturēšanās atļauja.

 

LR spēkā esošie imigrācijas normatīvie akti no 2010.gada 01.jūlija (ar izmaiņām Imigrācijas likumā, kas stājās spēkā 2011.gada 16.jūnijā) paredz šādus nosacījumus, lai investori iegūtu termiņuzturēšanās atļauju:

1. iegādājoties vienu funkcionāli saistītu apbūvētu nekustamā īpašuma objektu Latvijas Republikā – par summu ne mazāk kā 250.000 eiro, papildus ievērojot šādus nosacījumus:

nav maksājumu parādu par nekustamā īpašuma nodokli;

darījumu summas samaksa veikta, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus;

nekustamais īpašums iegādāts no Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas vai fiziskas personas, kas ir Latvijas rezidents, Eiropas Savienības pilsonis vai ārzemnieks, kurš atrodas Latvijas Republikā, pamatojoties uz spēkā esošu uzturēšanās atļauju;

nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība tā iegādes brīdī nav mazāka par 80.000 eiro. Ja nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir mazāka par norādīto summu, jāiesniedz sertificēta vērtētāja atzinums, kas apstiprina, ka nekustamā īpašuma kopējā tirgus vērtība nav mazāka par tiesību aktos noteikto minimālo summu nekustamā īpašuma iegādei (250.000 eiro);

investors, pieprasot primārās uzturēšanās atļauju uz ieguldījumu pamata nekustamajā īpašumā, ir samaksājis valsts budžetā vienreizējo nodevu 5% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības;

nekustamā īpašuma sastāvā nav iekļauta lauksaimniecībā izmantojamā zeme vai meža zeme.

2. pamatojoties uz pakārtotajām saistībām ar kredītiestādi par summu ne mazāk kā 280.000 eiro, ievērojot šādus nosacījumus:

• darījuma termiņš ar konkrēto kredītiestādi ir ne mazāk kā 5 gadi;

• investors, pieprasot primārās uzturēšanās atļauju uz investīciju pamata Latvijas Republikas kredītiestādē, ir samaksājis valsts budžetā vienreizējo nodevu 25.000 eiro apmērā.

 

*pakārtotās saistības ar kredītiestādi Latvijas Republikā ir saistības, kas rodas kredītiestādei aizdevuma rezultātā (neatkarīgi no noslēgtā darījuma veida) un kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar kredītiestādi, dod aizdevējam tiesības atprasīt aizdevumu pirms termiņa tikai kredītiestādes maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā un tikai pēc tam, kad apmierinātas visu pārējo kreditoru prasības, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas.

3. investīcijas Latvijas uzņēmumā kā ieguldījums kapitālsabiedrības pamatkapitālā, dibinot jaunu sabiedrību vai palielinot jau eksistējošas sabiedrības pamatkapitālu, ja ieguldījums ir vismaz:

35.000 eiro, ja ieguldījums veikts uzņēmumā, kurā nodarbināti mazāk nekā 50 darbinieku un gada apgrozījums vai gada bilance nav lielāka par 10 miljoniem eiro, kā arī, ja uzņēmums ik gadu maksā nodokļus par summu, kas nav mazāka par 40000 eiro. Veicot ieguldījumu viena uzņēmuma pamatkapitālā, termiņuzturēšanās atļauju ir tiesības pieprasīt ne vairāk kā trīs investoriem vai 150.000 eiro, ja ieguldījums veikts lielākā uzņēmumā, kurā strādā vairāk nekā 50 darbinieku, un uzņēmuma gada apgrozījums vai gada bilance pārsniedz 10 miljonus eiro.

 

4. Darbs Latvijas uzņēmumā kā Valdes loceklim vai Padomes loceklim, vai kā citai Uzņēmumu reģistrā reģistrētai amatpersonai, pamatojoties uz darba atļauju ar ikmēneša algu ne mazāk kā 1.368 eiro. Uzņēmumam ir jāatbilst šādām prasībām: pamatkapitāls nav mazāks par 2.800 eiro, tas nodarbina ne mazāk kā piecus darbiniekus un gadā veic attiecīgo nodokļu un nodevu apmaksu par ne mazāk kā 14.300 eiro.

No 1. septembra 2014. gada stājās spēkā izmaiņas Latvijas Republikas „Imigrācijas likumā"

Termiņuzturēšanās atļauja Latvijā attiecas arī uz investora ģimenes locekļiem (laulātais/laulātā un viņu nepilngadīgie bērni).

 

Atsauces: http://www.pmlp.gov.lv/ru/home-ru/uslugi/vid-na-zhitelstvo/

http://padva.lv/ru/vid-na-zhiteljstvo-v-latvii/

LEADMONT KOMPĀNIJAS PAKALPOJUMI

1 Dokumentu noformēšana, lai saņemtu uzturēšanās atļauju (UA) vienam cilvēkam

 

1.1. Konsultācijas anketas aizpildīšanai

1.2. Konsultācijas dokumentu vākšanai

1.3. Numura saņemšana vizītei PMLP

1.4. Dokumentu iepriekšējā pārbaude pie PMLP inspektora

1.5. Kopīga vizīte PMLP dokumentu iesniegšanai

 

1.6. Kopīga vizīte PMLP, lai noformētu apdrošināšanas polisi, veiktu X-ray analīzes, fotografētos un nodotu pirkstu nospiedumus

1.7. ID kartes skenēšana

1.8. Konsultēšana jautājumos par uzturēšanās atļauju pagarināšanu,

 

2 Dokumentu noformēšana, lai pagarinātu uzturēšanās atļauju,

(vienai personai)

2.1. Izziņas saņemšana par ikgadējā nodokļa nomaksu par nekustamo īpašumu (ja ir Pilnvara)

2.2. Bankas izziņas saņemšana par personīgā konta stāvokli (ja ir Pilnvara)

2.3. Apdrošināšanas polises atjaunošana

2.4. Kopīga vizīte PMLP dokumentu iesniegšanai

2.5. Kopīga vizīte PMLP, lai saņemtu pagarinātos dokumentu

2.6. ID kartes skenēšana

2.7. Konsultēšana jautājumos par uzturēšanās atļauju turpmāko pagarināšanu,

 

3 Juridiskais pavadījums

3.1. Datu atjaunināšana par izmaiņām Latvijas likumdošanā un normatīvajos aktos saistībā  ar pagaidu rezidentiem (ziņojums reizi ceturksnī)

3.2. Jurista konsultācija atsevišķos jautājumos

3.3. Auditora konsultācija nodokļu optimizēšanai

              

4 Konta atvēršana Latvijas bankā

4.1. Klienta profila sagatavošana, SIA LEADMONT rekomendācijas bankai

4.2. Kopīga vizīte bankā

 

5 Hipotekārā kredīta saņemšana Latvijas bankā

5.1. Klientu konsultēšana, SIA LEADMONT rekomendācijas

5.2. Dokumentu vākšana un noformēšana kredīta saņemšanai

5.3. Lietišķās sarakstes uzturēšana ar banku

5.4. Objekta novērtēšanas organizēšana

5.5. Sarunas ar iesaistītajām pusēm no pārdevēja, bankas puses

5.6. Juridiskā palīdzība

5.7. Kredīta un banku procentu izmaksu koordinācija gada laikā

 

 6 Biznesa ielūguma uz Latviju noformēšana

6.1. Konsultācijas anketas aizpildīšanai

6.2. Biznesa ielūguma reģistrācija PMLP

 

Это третий пункт

Please reload